Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Art of Activation BV, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, en een opdrachtnemer, hierna te noemen “Opdrachtnemer”.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele afwijkende verkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitgesloten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alsdan treden nieuwe bepalingen in de plaats van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een purchase order (PO) uit heeft gegeven aan Opdrachtnemer.

Artikel 2

Uitvoeringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn is Opdrachtnemer derhalve in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling van Opdrachtgever is vereist.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden niet door anderen laten verrichten, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.
 4. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtgever gehouden is, dan is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Opdrachtgever daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 3

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtnemer niet langer van Opdrachtgever kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.
 3. Behoudens gewichtige redenen kan Opdrachtnemer de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst tussentijds opzeggen.
 4. De overeenkomst eindigt in elk geval met onmiddellijke ingang indien en zodra de overeenkomst tussen Opdrachtgever diens klant, op basis waarvan Opdrachtgever de opdracht aan Opdrachtnemer heeft verleend, eindigt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiervan binnen redelijke termijn in kennis stellen.
 5. Indien Opdrachtgever tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de beëindiging aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding door Opdrachtnemer van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan bij Opdrachtgever.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtgever vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5

Overmacht

 1. Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6

Facturering en betaling; vergoeding

 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks achteraf een gespecificeerde factuur zenden ter zake het overeengekomen honorarium.
 2. Opdrachtgever betaalt het factuurbedrag binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur. Tenzij anders overeengekomen, komen voor vergoeding niet in aanmerking eventuele heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
 3. Opdrachtgever zal bezwaren aangaande een factuur binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Opdrachtnemer is gerechtigd om de betalingsverplichting ter zake het betwiste deel van de factuur op te schorten.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde met hetgeen Opdrachtgever van Opdrachtnemer te vorderen heeft. Opdrachtnemer heeft het recht om ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtnemer te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.
 5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeengekomen vergoeding te wijzigen.

Artikel 7

Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtgever één jaar.

Artikel 8

Verzekering en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een afdoende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtgever voor schade die ontstaat, ook jegens derden, door het handelen of nalaten van Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt tot het bedrag van uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtgever. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt tot maximaal het door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag over de drie laatste maanden.
 4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9

Vrijwaring

 1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10

Geheimhouding, relatiebeding en boetebepaling

 1. Opdrachtnemer zal alle informatie van Opdrachtgever waarover Opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht de beschikking heeft gekregen en waarvan Opdrachtnemer het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen, waaronder bedrijfsgegevens, financiële gegevens en modellen, geheim houden, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging
 2. Tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van 2 (twee) jaar na beëindiging ervan is het Opdrachtnemer niet toegestaan om rechtstreeks en zonder tussenkomst van Opdrachtgever een opdracht van de klant van Opdrachtgever ter zake gelijksoortige of aanverwante werkzaamheden te aanvaarden of bij de klant in dienst te treden.
 3. In geval van overtreding van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, is Opdrachtnemer – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – aan Opdrachtgever een boete verschuldigd ten bedrage van € 10.000 (tienduizend Euro) per overtreding alsmede een boete van € 500 (vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever om volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 11

Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever kan aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht modellen ter beschikking stellen, welke modellen Opdrachtnemer voor het enkele doel en de duur van de uitvoering van de opdracht mag gebruiken. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd de modellen op enige andere wijze te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen of te openbaren. Onmiddellijk na het einde van de opdracht zal Opdrachtnemer de modellen vernietigen.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de opdracht vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet berusten bij Opdrachtgever.
 3. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) op de door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht vervaardigde werken worden reeds nu bij voorbaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverd en overgedragen. Mocht in een later stadium blijken dat voor de overdracht van de rechten wettelijke (vorm)vereisten in acht moeten worden genomen, dan machtigt Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever deze vereisten te vervullen.
 4. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd de in het kader van de opdracht vervaardigde werken te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen of te openbaren tenzij Opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 12

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze algemene voorwaarden mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 13

Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gratis opvraagbaar bij Opdrachtnemer en digitaal te vinden op artofactivation.nl. Tevens zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
 2. Opdrachtgever heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.